مشاوره و پشتیبانی : 09132626269 | 03155461706

مبنای حسابداری دولتی در ایران چیست؟

حسابداری دولتی چیست؟

حسابداری دولتی چیست؟
حسابداری دولتی
نظام و سیستمی است که به منظور تصمیم گیری درست مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده و نیاز دولت ،اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های موسسات دولتی و وزارت خانه ها را اول جمع آوری نموده و بعد طبقه بندی و تلخیص کرده ودر پایان گزارش می دهند تا بدین وسیله دولت ،مدیران مالی،دستگاه های دولتی و دیوان محاسبات بتوانند از این اطلاعات در جهت امور مورد نیاز استفاده کنند.

مبنای حسابداری دولتی در ایران چیست؟
•    اصل تقدم قوانین و مقررات مالی هر کشور بر اصول پذیرفته شده حسابداری
•    اصل استفاده از مبنای نیمه تعدی وتعهدی تعدیل شده
•    اصل لزوم رعایت حساب های بودجه ای و دولتی
•    اصل ایجاد اعتبار در ایجاد و تعهد
•    اصل استفاده از حساب های مستقل

مبانی حسابداری دولتی شامل حسابداری نقدی،حسابداری تعهدی،حسابداری نیمه تعهدی،حسابداری تعهدی تعدیل شده،حسابداری نقدی تعدیل شده می باشد.

انواع حساب های مستقل در حسابداری دولتی به شرح زیر می باشد:
- حساب مستقل عمومی(وجوه عمومی):
این حساب به این خاطر است که دریافت ها و پرداخت های دولت ثبت و نگهداری شود که این کار از طریق خزانه داری کل صورت می گیرد.
- حساب مستقل وجوه جاری(هزینه ای):
به خاطر رویدادهای مالی و بودجه ای مربوط به اعتبارات مصرفی دستگاه های اجرایی دولت مورد استفاده قرار می گیرد.
- حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی:
منظور درآمد هایی است که برخی دستگاه های اجرایی دولتی به موجب قانون بخاطر انجام مصارف ازپیش تعیین شده وصول کرده و هزینه می کنند به همین دلیل حساب هایی که از این گونه فعالیت ها درآمد کسب شده در حساب مستقل وجوه اختصاصی ثبت و نگهداری می شود.
- حساب مستقل وجوه امانی:

وجوهی که در خزانه عمومی دولت به صورت امانت نگهداری می شود و رویدادهای مالی مربوط به دریافت و پرداخت و نحوی استرداد آنها در این نوع حساب ثبت و نگهداری می شود.
حساب مستقل وجوه عمرانی(سرمایه ای):
این حساب مریوط به ثبت و نگهداری رویدادهای مربوط به طرح پروژهای عمرانی می باشد که  عمر مفید آنها بیش از یک سال مالیست :مثل احداث ساختمان ها و یا خرید تجهیزات و تاسیسات

مراحل خرج حسابداری دولتی:
تشخیص:
مواردی از قبیل تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که انجام آن برای اجرای برنامه های دستگاه های دولتی ضروری است.
تامین اعتبار:
منظور کردن همه یاقسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین
 تعهد:
با توجه به نظر قانون محاسبات عمومی شامل ایجاد دین برعهده دولت به دلیل موارد زیر است:
*تحویل کالا یا انجام دادن خدمات
*اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات انجام شده
*احکام صادر شده از مراجع قانونی
*پیوستن به قرارداد های بین المللی و عضویت در سازمان های بین المللی
تسجیل:
اسنادی که اثبات کننده ی میزان بدهی قابل پرداخت می باشند.
صدور حواله:
اجازه نامه ای کتبی که به وسیله مقامات مجاز جهت پرداخت از محل اعتبارات مصوب عهده ی ذی حساب در وجه ذی نفع صادر می شود.
درخواست وجه:
سند و مدرکی که ذی حساب برای درخواست و دریافت وجه صادر می کند.
هزینه :
پرداخت هایی که به طور قطعی در مقابل تعهد صورت می گیرد.

اصول حسابداری دولتی:
• ضرورت کنترل بودجه:
براساس این اصل سیستم حسابداری دولتی باید بگونه ای ثبت و تنظیم شود که بودجه تصویب شده ثبت شود.
• تقدم قوانین براصول حسابداری:
هنگامی قانون مقدم است که قوانین و مقررات با استانداردها تضاد داشته باشند.
• اصل تقدم تامین اعتبار به ایجاد تعهد:
در دستگاه های اجرایی قبل از ایجاد هرگونه تعهد خرید کالا یا خدمات باید اعتبار لازم در بودجه پیش بینی شده باشد در غیر این صورت مسئولین اجازه تعهد ندارند.
• اصل تقدم روش تعهدی به نقدی:
تمام عملکردهای مالی به روش حسابداری تعهدی انجام می شود چون حسابداری تعهدی دقیق ترین روش ثبت مالی است.
خصوصیات لازم برای صورت های مالی سازمان های دولتی:
1. اطلاعات و ارقام مفید و صحیح برای در مورد اختصاص دادن منابع مالی با مصارف مربوط
2. اطلاعاتی درباره دارایی ها ،بدهی ها ،مازاد یادریافت ها ،پرداخت ها وموجودی های سازمان دولتی در یک تاریخ معلوم و تغییرات در عوامل ذکر شده در مدت زمان مشخص
3. اطلاعات مالی لازم جهت ارزیابی عملکرد سازمان دولتی و مدیریت آن
4. اطلاعات لازم و مفید برای ارزیایی و بررسی خدمات ارائه شده و توانایی بالقوه ارائه خدمات
5. برای تهیه صورت گردش وجوه وپیش بینی گردش وجوه و مازاد سازمان دولتی برای مدت معین اطلاعات مالی مفیدی لازم است.
6. اطلاعات لازم برای انجام برنامه ریزی و تصمیم گیری مالی به منظور ارائه خدمات بهتر و بیشتر با مصرف حداقل اعتبارات و منابع مالی سازمان جهت رسیدن به اهداف عملیاتی
7. اطلاعاتی که لازم است برای مقایسه عملیات انجام شده با برنامه ها و طرح های مصوب و تطبیق دادن هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات مالی و بودجه ای
8. اطلاعات لازم برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی،اجتماعی و سیاسی
9. اطلاعات درست و منصفانه از وضع مالی و نتیجه عملیات مالی برای هریک از حساب های مستقل و نیز نتایج کلی عملیات مجموع حساب های مستقل
10. اطلاعات لازم به عنوان مبنایی جهت حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در انجام و ثبت فعالیت های مالی سازمان
11. برای برنامه ریزی و بودجه ریزی و بودجه ریزی و پیش بینی اثرات تخصیص منابع مالی اطلاعات مالی مفیدی لازم است.
12. ارقام مقایسه ای درآمد ها و هزینه های سال جاری با درآمدها و هزینه های سال قبل

حسابرسی صورت های مالی سازمان های دولتی:
در حسابرسی دولتی باید اطمینان حاصل شود که
1)  تمامی حساب هایی که مورد نیاز سازمان های دولتی هستند براساس برنامه ها ،طرح ها،فعالیت ها،مواد هزینه و سایر طبقه بندی ها ی بودجه ای نگهداری می شود.
2)  سازمان های دولتی از منابع مالی و انسانی خود به طور کامل و موثر بهره برداری نموده است.
3)  درباره ی صورت های مالی و فعالیت های مالی حقایق و اطلاعات به نحو درست ،دقیق و کامل افشاءگردیده.
4)  از اجرای برنامه ها،طرح ها و فعالیت های مصوب نتایج و منافع مطلوب بدست آمده است.
5)  واحد حسابرسی و مرجع کنترل کننده داخلی برای کنترل عملیات مالی اجرای صحیح سیستم کنترل داخلی و روش ها و دستورالعمل های مالی و نیز کنترل عملیاتی کیفی و کمی نتایج و حاصل نهایی برنامه ها و فعالیت های اجرا شده وجود دارد.
در پایان می توان گفت حسابداری دولتی مسیریست که در آن گزارش فرآیند های بودجه ای و رویدادهای مالی همه ی دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت در ابتدا جمع آوری ،ثبت و طبقه بندی، خلاصه ،تفسیر و گزارش می شوند و هدف نهایی برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد کنترل بودجه است.

نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی
•  مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
•  شرایط بازار کار رشته حسابداری و مالی چگونه است؟
•  مراحل قدم به قدم حسابداری پيمانكاری
•  بررسی عملکرد مالی موسسات (قسمت دوم)
•  اهمیت حسابداری برای شرکت های کوچک
حسابداری
خرید نرم افزارهای حسابداری